Välkommen till Försäkringsförmedlare Hans-Ove Nordin Liv & Pension AB

Prästgatan 31b
831 31 Östersund
tel: 063-391 02 89
mail: hansove@hansovenordin.se

Länkar
Personuppgiftsbehandling
Cookies

VI GÖR DET ENKELT FÖR DIG SOM KUND!!

Försäkringsförmedlare Hans-Ove Nordin Liv- & Pension AB

Hans-Ove Nordin har 40 år i branchen. Det ger en bred erfarenhet och kunskap som Du som kund kan dra nytta av. Vi kan erbjuda dig eller ditt företag ett personligt försäkringsskydd. Vi hjälper dig att se över och sköta ditt liv- och pensionsskydd. Vi gör det ENKELT för Dig som kund!!

Lång erfarenhet av branchen

Hans-Ove Nordin har 40 års erfarenhet av branschen och arbetar med pension-, liv-, sjuk-, olycksfalls- och sjukvårdsförsäkring.

Hans-Ove Nordin Liv & Pension AB samarbetar enbart med följande försäkringsbolag: SEB, Länsförsäkringar Liv, Skandia, SPP, Folksam, Movestic, Futur Pension, EuroAccident, IF och DKV Hälsa samt är medlem i förmedlarorganisationen Hjerta vilken erbjuder försäkringslösningar som är upphandlade av Hjerta centralt.  Hans-Ove Nordin Liv & Pension AB distribuerar INTE försäkring grundad på en opartisk och personlig analys och redovisar detta för kunden innan försäkringsavtal ingås. Hans-Ove Nordin Liv & Pension AB står under finansinspektionens tillsyn och Du måste alltid ge oss förmedlarfullmakt för att vi ska kunna uppfylla vårt uppdrag att upphandla försäkringslösningar till dig.

Det personliga mötet är viktigt för en bra relation.                                                                                    
Ordinarie öppettider måndag – torsdag 09.00 – 17.00. Fredagar stängt. Välkomna!

Klagomålsansvarig: Hans-Ove Nordin telnr 063-391 02 89.
Mailadress: hansove@hansovenordin.se

Vi samarbetar med försäkringsförmedlare Susanne Jämtgård Näslund.
Susanne har 17 års erfarenhet i försäkringsbranschen, har tillstånd hos Finansinspektionen för Jämtgårds Försäkringsrådgivning AB, samt är medlem i Hjerta, Insuresec och SFM (Svenska Försäkringsförmedlares förening).

Vi sitter i samma lokaler på Prästgatan 31B. Välkomna!

Information om hållbara investeringar

Innan du som kund fattar investeringsbeslut, vill vi att du bedömer hur viktigt det är för dig med så kallade hållbara investeringar.

Hållbara, eller ansvarsfulla investeringar är ett samlingsnamn för en rad olika arbetssätt som finansiella företag använder för att ta miljö- och samhällsansvar i sina produkter.

Vanliga metoder i hållbarhetsarbetet:

  • Produktbolaget väljer in bolag utifrån specifika kriterier för miljö, sociala och/eller affärsetiska frågor. Analysen av bolagens arbete med hållbarhet är i detta fall avgörande för valet av bolag i produkten. Vissa produkter har ett speciellt hållbarhetstema som t.ex. vatten eller miljöteknik.
  • Produktbolaget väljer bort vissa bolag. Det kan t.ex. handla om att man väljer bort företag inom vissa branscher som vapen, tobak, alkohol, spel eller pornografi.
  • Produktbolaget använder ett ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Det kan t.ex. handla om att ställa krav på en mer miljövänlig produktion eller på bättre arbetsvillkor i fabrikerna

När du får rådgivning av Bolaget kommer vi att bistå dig i denna fråga.

I samband med rådgivning och annan försäkringsdistribution kommer vi att diskutera hållbarhetsfrågan med dig för att säkerställa att du som kund, med hjälp av rådgivning, kan fatta ett välgrundat beslut i detta avseende. Vidare kommer vi att gå igenom den information som finns att hämta om produkterna i detta avseende samt gå igenom vilken påverkan hållbarhetsfaktorerna har på bl.a. din avkastning. Produktens hållbarhet kommer att beaktas på samma sätt som övriga relevanta faktorer för att du som kund ska hitta en lämplig produkt.  Resultatet av genomgången kommer att dokumenteras tillsammans med övrigt material som hör ihop med försäkringsförmedlingen för att du lätt ska hitta det i efterhand.

Som en ytterligare hjälp finns ett par verktyg och märkningar att titta på innan rådgivningen för att underlätta.  Nedan finner du en beskrivning av dessa.

Ta reda på hur hållbara fonder är på Hållbarhetsprofilen.se

Ett sätt för dig som kund att ta reda på hur en specifik fond placerar utifrån ett hållbarhetsperspektiv är att gå in på Hållbarhetsprofilen.se. Det är en sajt där man kan söka upp en fond man är intresserad av och läsa om vilka hållbarhetsaspekter som förvaltarna beaktar i förvaltningen av fonden. Du kan också filtrera och begränsa ditt urval av fonder. På så sätt kan du hitta fonder som väljer bort bolag verksamma inom till exempel fossila bränslen. Du kan också begränsa urvalet så  att du filtrerar fram fonder som inte bara tar hänsyn till hållbarhetsfrågor när de väljer bolag utan där hållbarhetsfrågan faktiskt är avgörande vid val av bolag att investera i. 

Morningstar

Morningstar har tagit fram ett enkelt och användbart verktyg, hållbarhetslövet, som du som kund kan använda för att hitta fonder med fokus på hållbart sparande. De fonder som har symbolen med lövet investerar i bolag med låg exponering mot fossila bränslen och låg koldioxidrisk. Med koldioxidrisk menas att bolagen inte skulle drabbas ekonomiskt om världsekonomin helt ställer om till låga koldioxidutsläpp eller att de är så pass energieffektiva att de inte skulle gå under om det infördes ett globalt pris på koldioxid.

Morningstar har också verktyget jordglober som innebär att de betygsätter fonder utifrån hur väl bolagen som ingår i fonden arbetar med hållbarhetsfrågor jämfört med andra fonder i samma kategori. I sin betygsättning tittar Morningstar på hur väl företagen som fonder investerat i hanterar frågor inom miljö, behandling av anställda och kunder och ägarstyrning.

Traditionell försäkring

Om du ska placera i en sk. traditionell försäkring där det är försäkringsbolaget som sköter och ansvarar för placeringarna i försäkringen måste du gå in på varje enskilt försäkringsbolags hemsida för att få information om respektive försäkringsbolags hållbarhetsarbete.